środa, 25 lipca 2012

Myślę, że warto w całości przytoczyć artykuł napisany przez prezesa Mariusza Andrukiewicza o zależnościach między ekonomią społeczną a samorządami terytorialnymi.

Słowniczek:

ES - ekonomia społeczna

PES - przedsiębiorstwo społeczne

NGO - organizacja pozarządowa

JST - jednostki samorządu terytorialnego

Rola jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju ekonomii społecznej.

„Warunkiem  zrównoważonego rozwoju wspólnot jest włączenie do wspólnej pracy zarówno samorządu i instytucji publicznych, jak i przedstawicieli biznesu, organizacji pozarządowych czy wreszcie samych mieszkańców. Klamrą spinającą wszystkie te zagadnienia i umożliwiającą ich spójne zastosowanie na poziomie lokalnym może być ekonomia społeczna, która  dostarcza narzędzi umożliwiających spełnienie marzenia o własnej gminie.”

Definicje

Ekonomia społeczna (ES) jest wciąż pojęciem różnie interpretowanym i wieloznacznym. Często sektor ES utożsamia się z wprost z organizacjami pozarządowymi, kojarzy z określeniami „społeczeństwo obywatelskie” lub „społeczna gospodarka rynkowa”.  O sektorze ES powiedziano już bardzo wiele, wydano sporo publikacji, była przedmiotem dyskusji, sporów. Warto jednak przyjrzeć się jakimi narzędziami dysponuje, jakie niesie idee, jak w praktyce można korzystać z doświadczeń innych krajów a także naszej  - wcale nie małej – tradycji.

            Definicji ES jest wiele  - dla mnie jednak najbliższą jest ta, która określa ES jako działania rynkowe, prozatrudnieniowe, z których wypracowany zysk inwestowany jest w działalność o charakterze społecznym. W związku z tym, rdzeniem ES są przedsiębiorstwa społeczne (PES) – czyli takie podmioty, które prowadzą działalność w oparciu o mechanizmy rynkowe (działalność gospodarczą, odpłatną działalność pożytku publicznego), zatrudniają płatny personel, wspomagają powrót na rynek pracy osób trudnozatrudnialnych – bezrobotnych, niepełnosprawnych, opuszczających zakłady karne, bezdomnych itp.). Tak szerokie ujęcie stawia jednak pewne ograniczenia – nie każda bowiem organizacja pozarządowa (NGO)  mieści się w sektorze ES i nie każda organizacja prowadząca działalność gospodarczą jest przedsiębiorstwem społecznym. W Polsce w ostatnich latach coraz częściej mówi się o sektorze ES w kontekście konkretnych podmiotów. Są to przede wszystkim „ekonomizujące się” NGO - czyli stowarzyszenia i fundacje, które prowadzą działalność rynkową i zatrudniają w/w grupy osób, tradycyjne spółdzielnie, spółdzielnie socjalne, spółki non – profit, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej i inne czasami hybrydowe podmioty (np. partnerstwa międzysektorowe, klastry itp.)

 

Możliwości – czyli co możemy zrobić

 Jednostki samorządu terytorialnego (JST) otrzymały  nowe, niezwykle pomocne narzędzie do realizacji zadań publicznych. Dobra współpraca z sektorem ES może zdecydować o przeformułowaniu strategii rozwoju gminy w oparciu o wartości i metody tożsame z sektorem ES. Truizmem jest stwierdzenie, że współpraca taka  jest możliwa gdy istnieje elementarna wola współdziałania w celu rozwiązywania konkretnych problemów lokalnej społeczności, wzajemne zaufanie, wiedza o sobie nawzajem, dobra komunikacja, partnerskie podejście.  Jednak współpraca JST i ES jest wciąż w wielu miejscach trudna i obarczona stereotypami. Inaczej organizowana jest w większych miastach gdzie np. NGO jest  zdecydowanie więcej a inaczej w małych środowiskach, w których często nie ma żadnej NGO (poza strażą pożarną, kołem gospodyń wiejskich lub mniej lub bardziej aktywną parafią). Aby współpraca mogła się rozwijać - w niektórych środowiskach niezbędne jest inicjowanie postaw obywatelskich, zakładanie NGO i innych podmiotów ES nawet przez JST i wspieranie nawet najmniejszych inicjatyw podejmowanych np. przez grupy nieformalne. Informacja o możliwościach współpracy powinna być powszechnie dostępna, przejrzysta, zrozumiała, przekazywana prostym językiem. Współpraca taka może obejmować:

 • uruchamianie nowych PES w partnerstwie JST i NGO (przykład: Cieszyn);
 • wykorzystanie klauzul społecznych przy zlecaniu usług przez JST na rzecz PES;
 • kształtowanie strategii rozwoju gminy w oparciu o wzajemnościowe idee ES (przykład: Bałtów,   Byczyna);
 • budowanie klastrów na rzecz rozwoju ES (przykład: Cieszyn);
 • realne konsultacje publiczne z NGO i PES;
 • ogłoszenia o możliwych konkursach;
 • publikacje na temat współpracy międzysektorowej (materiały informacyjno – promocyjne);
 • organizowanie spotkań grup roboczych, zespołów np. branżowych w celu wypracowania  wspólnej strategii działania czy konkretnych rozwiązań na rzecz ES;
 • przygotowywanie konferencji i seminariów w partnerstwach (wykorzystanie potencjału NGO  w tym wolontariuszy oraz PES);
 • prowadzenie stron internetowych poświęconych działalności NGO i PES oraz  możliwym partnerstwom;
 • promocja dobrych praktyk ES, wzmacnianie lokalnych liderów;
 • prowadzenie punktów informacyjnych o ES;
 • szeroko pojęte doradztwo dla organizacji pozarządowych i PES organizowane przez JST –  w małych miejscowościach, przez partnerskie zespoły NGO i JST w większych miastach;
 • szkolenia, spotkania umożliwiające wymianę doświadczeń PES;
 • realizacja wspólnych projektów – również inwestycyjnych;
 • promocja drogi z sektora ES do samorządu i polityki;
 • promocja uczestnictwa środowiska ES w pracach komisji rady gminy;
 • audycje radiowe, publikacje w lokalnych czasopismach;
 • targi, fora organizacji pozarządowych i PES;
 • upowszechnianie dobrych praktyk, np. projektów zrealizowanych przez NGO i w partnerstwach z JST na rzecz ES.

Bardzo ważnym elementem kształtowania współpracy JST i sektora ES jest edukacja - kierowana zarówno do JST jak również do przedstawicieli lokalnych NGO, a także ogółu społeczności lokalnej a szczególnie do osób, które chciałyby założyć PES.  W małych gminach świadomość tego jakie ES daje możliwości jest niewielka. Edukacja powinna szczególnie obejmować następujące zagadnienia: czym jest ES, czy i w jaki sposób ES może poprawić stabilność funkcjonowania organizacji, dobre praktyki ES w Polsce i w Europie, jak założyć spółdzielnię socjalną i inne podmioty ES – np. Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakłady Aktywności Zawodowej, Kluby Integracji Społecznej, Centrum Integracji Społecznej. Dla osób zainteresowanych zakładaniem PES edukacja powinna obejmować zagadnienia prawno - finansowe, oparte na połączeniu wiedzy teoretycznej z bezpośrednimi doświadczeniami w przygotowywaniu, zakładaniu, poszukiwaniu źródeł finansowania i zarządzaniu PES. JST a także biznes może pomagać PES w odniesieniu sukcesu rynkowego nie tylko zlecając i powierzając zadnia do realizacji ale również wspierając w kształtowaniu w PES nowoczesnego myślenia o rynku (szkolenia w zakresie negocjacji handlowych, pozyskiwania klientów, marketingu, design, księgowości itp.). Doświadczenia JST a szczególnie biznesu w wielu tych obszarach są znaczące i nie do przecenienia.

Doświadczenia niektórych samorządów w Polsce pokazują, że wykorzystanie potencjału ES otwiera   zupełnie nowe możliwości w kształtowaniu polityki społeczno – gospodarczej gminy. Ta polityka może dotyczyć np.:

 • realizacji wspólnych projektów w oparciu o partnerskie zasady, w których każdy z partnerów może wykorzystać swoje mocne strony;  np. NGO lub PES jako lider z partnerem JST pozwala wykorzystać szybkość i sprawność działania NGO z jednoczesnym wykorzystaniem potencjału JST jak np. dostęp do zasobów czy zdolność kredytowa;
 • realizacji  projektów gdzie ważnym elementem jest rewitalizacja obszarów należących do JST; JST może być wnioskodawcą a NGO organizacją partnerską;
 • wzajemnego  przepływu  kadr, podwójność doświadczeń zawodowych  (część pracowników NGO oraz JST ma doświadczenia pracy w  innym sektorze); charakter lokalnej społeczności w mniejszych miastach może sprzyjać współpracy poprzez bliższe relacje;
 • wzmocnienia istniejących NGO  poprzez  uniezależnienie się od funduszy JST a co za tym idzie większą samodzielność, pewność siebie, odejście od roli petenta w relacjach z JST i stawanie się prawdziwym partnerem;
 • wzmacnianie sektora NGO i PES poprzez tworzenie organizacji parasolowych, mądrego lobbingu na rzecz sektora, promowanie dobrych praktyk;
 • transfer narzędzi biznesowych do sektora ES: design, marketing, nowoczesne zarządzanie i inne;
 • kreowania porozumień branżowych, ponadbranżowych (parasolowych), międzysektorowych;

 

Efekty – czyli co możemy osiągnąć

 1. Wzmocnienie i ekonomizacja sektora pozarządowego.

Tradycyjne NGO działające na terenie gminy wykorzystując narzędzia rynkowe mogą skuteczniej i niezależnie od  środków publicznych kształtować swoją politykę  i realizować założoną misję. Stają się dzięki temu bardziej niezależne i samodzielne.

 1. Zwiększenie poziomu zaangażowania mieszkańców w życie społeczności lokalnej.

Sprawnie działający i zróżnicowany sektor ES na terenie gminy  daje wiele możliwości angażowania mieszkańców w różne przedsięwzięcia społeczno – gospodarcze, uwrażliwia na problemy gminy, kształtuje postawy odpowiedzialności i partycypacji w procesach demokratycznych, wzmacnia dialog między różnymi środowiskami, promuje świadome postawy konsumenckie.

 1. Kształtowanie nowoczesnego myślenia o strategiach inwestycyjnych na terenie gminy.

Obszary przeznaczone do  rewitalizacji mogą stać się miejscami budowania kapitału społecznego w oparciu o narzędzia ES (zatrudnianie osób z obszaru wykluczenia społecznego, wykorzystywanie działających PES przy realizacji inwestycji  a także po jej zakończeniu np. zarządzanie przez PES  nowym podmiotem itp.)

 1. Unowocześnienie systemu pomocy społecznej.

Wyposażenie tradycyjnego modelu pomocy społecznej w nowoczesne metody działania, dzięki którym osoba korzystająca z pomocy OPS staje się podmiotem działania (sama w oparciu o zdiagnozowane potrzeby realizuje swoją ścieżkę do usamodzielnienia z wykorzystaniem możliwości  jakie daje ES). Zwiększanie ilości lokalnych graczy w zakresie usług społecznych.

 1. Promowanie rozwiązań CSR

Budowanie wizerunku gminy przyjaznej partnerstwom międzysektorowym , odpowiedzialnemu i zaangażowanemu biznesowi.

Kilka refleksji na zakończenie…

W różny sposób samorządy w Polsce traktowały i traktują działalność sektora ES. Często zdarza się, że wciąż obowiązuje podział na  my i oni. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest  nierówne traktowanie mieszkańców wspólnoty samorządowej i „spychanie” określonych grup społecznych (np. bezrobotnych, bezdomnych, uzależnionych, ofiar przemocy i innych przestępstw, niepełnosprawnych, chorych psychicznie, ubogich – kategorie można poszerzać i mnożyć) w margines klientyzmu, który utrzymuje i „konserwuje” indywidualne i zbiorowe dramaty oraz paraliżuje aktywność poszczególnych jednostek i grup. Brak wzajemnego zaufania wszystkich partnerów życia społecznego - przedstawicieli trzech sektorów (publicznego, obywatelskiego i prywatnego) generuje konflikty, podejrzliwość, brak wspólnych, konstruktywnych rozwiązań, alienację i zamykanie się całych środowisk, brak zaangażowania w politykę lokalną rozumianą jako rzeczywistą służbę publiczną  najbardziej wartościowych osób.  Pamiętam, że na jednym z warsztatów poświęconych ustawie o przedsiębiorczości społecznej  podczas Gdańskiej Konferencji Ekonomii Społecznej to właśnie polskie organizacje pozarządowe domagały się jak najbardziej restrykcyjnych zapisów uniemożliwiających nadużycia w podmiotach, które tworzyć będą w przyszłości przedsiębiorstwa społeczne. Goście z Finlandii byli zaskoczeni – nasze przedsiębiorstwa społeczne nie mają tak dużych ograniczeń jakich się domagacie  - mówił jeden z nich. Albo sobie ufacie i budujecie rzeczywistą wzajemną współpracę albo się udusicie od przeregulowanego prawa – dodał. No właśnie, coś z tym naszym wzajemnym społecznym zaufaniem jest nie tak.

Obserwujemy swoisty paradoks – z jednej strony coraz częściej mówi się o budowaniu lokalnych partnerstw dwu i trójsektorowych jako warunku dobrego zarządzania wspólnotą lokalną a z drugiej słyszymy sporo w mediach o różnych nieprawidłowościach dziejących się na styku polityki i biznesu, polityki i organizacji pozarządowych i w różnych trójsektorowych konfiguracjach. Na jednym ze spotkań organizowanych przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” dr Jan Olbrycht – były burmistrz Cieszyna, obecnie poseł do Europarlamentu  mówił o trudnościach jakie mogą pojawić się w budowaniu skutecznych partnerstw m.in. na rzecz wzmocnienia  ES. Trudności te wynikają między innymi ze wspomnianego już braku zaufania a także wciąż źle rozumianej istoty partnerstwa. Partnerzy bowiem  traktują się równo na każdym etapie realizacji wspólnego przedsięwzięcia, od planowania po ewaluację. Każdy z nich wnosi w to przedsięwzięcie coś innego – swój wyjątkowy i niepowtarzalny potencjał właściwy ze względu na charakter partnera. Samorząd – doświadczenie, możliwości kadrowe i logistyczne, środki publiczne; sektor ES swoje know – how, wrażliwość, wyjątkowe kompetencje społeczne, umiejętności realnego rozwiązywania konkretnych problemów i coraz częściej środki finansowe pochodzące z działalności odpłatnej pożytku publicznego, działalności gospodarczej; prywatni przedsiębiorcy – zdolność ekonomicznej analizy, doświadczenie w budowaniu rynku, planowaniu rozwoju firmy, realizacji celów krótko i długoterminowych, prywatne środki finansowe. To tylko kilka niepowtarzalnych, unikalnych wartości jakie mogą zaoferować sobie partnerzy – pytanie czy chcą i potrafią z nich umiejętnie skorzystać.

 wtorek, 17 lipca 2012

Wiem, że nie każdy lubi czytać więc zapraszam na film o naszej Fundacji oraz o produktach marki WellDone. Można pooglądać zdjęcia i posłuchać manager marki WelDone Laury Andrukiewicz. A jest czego posłuchać, bo opowiada bardzo ciekawie, składnie i w krótkiej formie zawiera całą prawdę o tym czym jest Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej "Być Razem". Wystąpienie Laury Andrukiewicz odbyło się podczas TEDx w Gdyni w 2011r.

 

Zapraszam również na krótki materiał z Telewizji Polskiej z programu Pożyteczni.pl wyemitowanego 22.03.2012. Materiał o Fundacji zaczyna się od 15.00 minuty programu.

 

wtorek, 03 lipca 2012

Od 26 do 29 czerwca gościli w naszej Fundacji uczestnicy szkolenia z zakresu budowania i funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego w ramach "Platformy współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego". Czterodniowa wizyta studyjna w Cieszynie oraz szkolenie, w których uczestniczyły osoby z województwa łódzkiego, odbyły się w ramach projektu "Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej" - Poddziałanie 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uczestnikami wizyty studyjnej byli kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, pracownicy socjalni oraz pracownicy organizacji pozarządowych.

Nasi goście przez pierwsze dwa dni wizyty studyjnej przechodzili szkolenia. Trzeciego dnia zwiedzali Fundację oraz placówki Stowarzyszenia "Być Razem". Zapraszam na fotorelację z wizyty:

PRALNIA

STOLARNIA

NA TERENIE FUNDACJI

 

Po zwiedzeniu terenu Fundacji "Być Razem", uczestnicy szkolenia mieli możliwość zapoznania się z pracą w Centrum Edukacji Socjalnej, "Słoneczniku" i "Kontakcie" - trzech placówkach Stowarzyszenia "Być Razem".

W CENTRUM EDUKACJI SOCJALNEJ

Centrum Edukacji Socjalnej to miejsce, którego celem, przy ogromnym zaangażowaniu wielu osób, jest udzielanie wsparcia i długofalowej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb pomocy, głownie osobom zagrożonym wykluczeniem i wykluczonym społecznie.

 Każda z osób, która zostaje przyjęta do CES, na czas swojego pobytu realizuje Indywidualny Program Edukacji Socjalnej, który zakłada:
- kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnym osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu;
- nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych;
- naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub samozatrudnienie (np. spółdzielnia socjalna, działalność gospodarcza);
- uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.W "SŁONECZNIKU"

Dom Matki i Dziecka „Słonecznik" stworzony został dla kobiet w ciąży oraz mam samotnie wychowujących swoje dzieci - znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Realizowany w Domu program odnosi się do zasad i wartości wynikających z życia we wspólnocie a jego głównym celem jest wspieranie macierzyństwa, dbanie o szeroko rozumiany dobrostan dzieci oraz wzmacnianie więzi pomiędzy matką a dzieckiem. 

W "KONTAKCIE"

Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii "Kontakt". Działalność ośrodka polega na profesjonalnym świadczeniu pomocy psychologicznej, prawnej, terapeutycznej dla osób potrzebujących - głównie dzieciom i młodzieży z rodzin zaniedbanych, kobietom żyjącym w związkach z osobami uzależnionymi, ofiarom przemocy; kształtowaniu aktywności twórczej w pracowniach artystycznych, organizowaniu obozów i wycieczek o charakterze socjoterapeutycznym, a także udzielaniu skutecznej pomocy interwencyjnej dla osób doświadczających przemocy. 

 

UROCZYSTA KOLACJA I ZAKOŃCZENIE WIZYTY STUDYJNEJ

Koncert podczas kolacji kończącej szkolenie - na gitarze gra nasz niezawodny pracownik Zbigniew Wiktorski

Rozdawanie dyplomów

Zdjęcie zbiorowe z trenerem (naszym Prezesem) Dariuszem Bożkiem

 


Marka WellDone to efekt pionierskiego w Polsce projektu wprowadzającego design
do strategii działania przedsiębiorstwa społecznego.

Nabywca produktu marki WellDone otrzymuje przedmiot dobrze zaprojektowany, dobrej jakości, za dobrą cenę, a przy okazji, kupując go, robi coś dobrego dla innych. To przykład designu społecznie odpowiedzialnego, który przyczynia się nie tylko do powstawania kolejnych przedmiotów, ale także do rozwiązywania istotnych problemów społecznych. Historia marki WellDone sięga 2009 roku, kiedy to Fundacja „Być Razem” nawiązała współpracę z ASP w Warszawie, Zamkiem Cieszyn i Holon Institute of Technology z Izraela w ramach wspieranego przez Instytut Adama Mickiewicza projektu „Od idei do obiektu, od obiektu do produktu”. Uczestniczący w nim młodzi projektanci opracowali wzory produktów zorientowanych na potrzeby i możliwości przedsiębiorstwa społecznego. Wystawa prezentująca efekty projektu pokazywana była w Polsce, Izraelu, Francji i Niemczech. Najciekawsze projekty stworzone przez studentów są obecnie produkowane w warsztatach Fundacji, a zysk uzyskany z ich sprzedaży przeznaczany jest na realizację celów statutowych Fundacji.

Pionierska na polskim gruncie idea, łącząca działalność przedsiębiorstwa społecznego, wspierającego aktywizację zawodową osób bezrobotnych z rynkową siłą atrakcyjnego, nowoczesnego designu, uzyskała wsparcie polskiego oddziału UNDP (United Nations Development Programme). Dzięki jego pomocy powstał kompleksowy projekt wizerunkowy marki WellDone i projekty następnych produktów.


Produkty WellDone wyróżniają prostota, pomysłowość i poczucie humoru. Młodzi projektanci (Urszula Mas, Agnieszka Wiczuk, Oran Bertelsen, Marcin Ebert) skupili się na stworzeniu przedmiotów, które zawierają w sobie jakąś dowcipną historię: świąteczna choinka - świecznik służy przez cały rok, para świnek skarbonek nieustannie spiera się o poziom oszczędności, a puzzle drzewko pozwalają się
zrelaksować przy z pozoru dziecięcej zabawie. Przedmioty WellDone wykonane są z litego drewna i sklejki drewnianej – są przyjazne, miłe w dotyku, estetyczne. Do ich produkcji, ze względu na niewielkie rozmiary elementów, można wykorzystać drewno odpadowe, nie kwalifikujące się do innego wykorzystania. Podobnie jest w przypadku opakowań: to proste kartonowe tuby powstałe z recyklingowego materiału. WellDone jest marką, zgodnie z założeniami partnerów projektu: Fundacji “Być Razem”, UNDP, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Zamku Cieszyn, silnie naznaczoną ideą “dobrych rzeczy”. WellDone to pierwsza polska marka, która reprezentuje design zaangażowany społecznie. WellDone to nie tylko zabawne, pomysłowe gadżety – to także szansa na lepsze życie dla ludzi, którzy je produkują.


piątek, 29 czerwca 2012

DZIAŁ PROJEKTÓW

Struktura organizacyjna

 • Barbara Parzonka Przybyło
  • Pozyskiwanie środków z funduszy europejskich,
  • Koordynacja projektów,
  • Składanie wniosków.

CENTRUM PARTNERSTWA LOKALNEGO / INKUBATOR

 • Porozumienia i partnerstwa międzysektorowe,
 • Klaster społeczny,
 • Promocja ekonomii społecznej,
 • Inkubator przedsiębiorczości społecznej,
 • Doradztwo,
 • Podejmowanie działań mających na celu wspieranie organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, spółdzielni socjalnych, przedsiębiorstw społecznych,
 • Współpraca, udzielanie pomocy w zakresie przygotowywania projektów.Absolwentka pedagogiki oraz politologii Uniwersytetu Śląskiego. Posiadam doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz aplikowaniu o dotacje krajowe oraz unijne, ze środowiskiem organizacji pozarządowych związana jestem od sześciu lat a od marca 2010 roku z uroczym Remkiem, który uczynił mnie szczęśliwą mamą:)

*   *   *

 • Katarzyna Zych
 • Coaching Spółdzielni Socjalnej "Nowy Horyzont",
 • Dział projektów.

Psycholog (absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach), trener umiejętności psychospołecznych (absolwentka VII edycji Szkoły Trenerów Metrum), uczestniczka wielu szkoleń. Obecnie uczy się w Szkole Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Od 2009 związana ze Stowarzyszeniem Pomocy Wzajemnej "Być Razem" - obecnie jest jego prezesem. Do zespołu Fundacji dołączyła w maju 2011 roku. Pracuje w dziale projektów, ponadto jest doradcą ds. fundraisingu dla organizacji pozarządowych oraz coachem w Spółdzielni Socjalnej "Nowy Horyzont".

 


środa, 27 czerwca 2012

BIURO FUNDACJI:

 • Aneta Prochaska
  • Bieżąca obsługa administracyjna (biurowa) Fundacji, Zarządu i Rady Fundacji,
  • Kontakty z partnerami, kontrahentami
  • Księgowość,
  • Kadry,
  • Administracja.

W 2002 roku ukończyła Wyższą Szkołę Ekonomii i Administracji w Bytomiu, kwalifikacje podnosiła także na kursach m.in. kadrowo-płacowym i asystenta rachunkowości. Po kilku latach pracy w mniejszych lub większych firmach prywatnych znalazła swoje miejsce w Fundacji. Aneta Prochaska doskonale organizuje i porządkuje pracę w  Fundacji. Dzięki jej staraniom wszelkie terminy są dotrzymane, pracownicy i kontrahenci Fundacji zadowoleni.

 

 

DZIAŁ FINANSOWO ADMINISTRACYJNY:

Struktura organizacyjna

 • Magdalena Woźniak – księgowość, finanse

Specjalistka d/s rozliczania projektów, tworzenia biznesplanów; Ekspertka w prowadzeniu księgowości organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych.

"Z Fundacją związana jestem od 5 lat. Pracę rozpoczęłam w Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej „Być Razem” jako stażystka, po czym awansowałam na stanowisko głównej księgowej w Fundacji RPS „Być Razem”. Wiedzę teoretyczną na temat księgowości nabyłam podczas studiów na Akademii Ekonomicznej w Katowicach uzyskując tytuł mgr rachunkowości, natomiast praktycznej strony nauczyła mnie Agnieszka prowadząca firmę INTERMAX – za co bardzo dziękuję:). Zawód księgowej wymaga jednak ciągłego pogłębiania swojej wiedzy, dlatego chętnie się szkolę i uczęszczam na różne kursy. W wolnym czasie zdobywam górskie szlaki."

 

DZIAŁ HANDLOWY

Struktura organizacyjna

 • Laura Andrukiewicz – sprzedaż, marketing, PR

Mgr pedagogiki, przedsiębiorca; od 7 lat prowadzi własną działalność gospodarczą – szkołę nauczania języków obcych Studio Edukacji Creator w Cieszynie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu public relations. Od 1996 roku związana z działalnością Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Być Razem”. W Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” odpowiedzialna za dział handlowy. Przygotowała do uruchomienia Spółdzielnię Socjalną „Super Smak”. Obecnie w szczególności jest managerem marki WellDone (Produkty WellDone wytwarzane przez Fundację „Być Razem” to wykonane z naturalnych materiałów, proste, dowcipne, inteligentne i użyteczne przedmioty, doskonałe na prezenty).*   *   *

 Marcin Wieczorek - specjalista ds. promocji, rzecznik prasowy

 • Kontakt z mediami,
 • Kontakt z uczestnikami projektów,
 • PR,
 • Promocja,
 • Administracja strony internetowej Fundacji oraz sklepu WellDone,
 • Projektowanie graficzne.

Mgr pedagogiki ze specjalnością animacja społeczno-kulturalna. Przez trzy lata (do końca marca 2011 roku) pracował jako dziennikarz i redaktor techniczny w tygodniku "Głos Ziemi Cieszyńskiej". Obecnie jest redaktorem naczelnym portalu prasowego haloCieszyn.pl. Z fundacją związany od maja 2011 roku.

Prywatnie współtwórca i członek nieistniejących już: Grupy Animacyjnej "Patefon", Grupy Artystycznej "A(ni)matorzy", Grupy "Kontrapunkt", polsko-czeskiej grupy poezji śpiewanej w Cieszynie i rybnickiego zespołu metalowego Goddess of Sin. Obecnie wokalista pochodzącego ze Śląska Cieszyńskiego zespołu folk metalowego Radogost, członek zarządu Cieszyńskiego Towarzystwa Fotograficznego oraz członek Towarzystwa National Geographic.

 

DZIAŁ EDUKACJI I PRACY SOCJALNEJ

Struktura organizacyjna

 • Agata Śladowska
  • Szkolenia,
  • Wizyty studyjne,
  • Konferencje, seminaria,
  • Pośrednictwo pracy,
  • Doradztwo zawodowe,
  • Rekrutacja,
  • Staże,
  • Spółdzielnie socjalne
  • Marketing
  • Promocja
  • PR.

Absolwentka ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

"Z pasją łączę dwa wzajemnie przenikające się obszary: ekonomię i biznes z wiedzą psychologiczną, bez których ekonomia społeczna nie jest w stanie efektywnie funkcjonować. Praca moich marzeń, mój zawodowy cel – to co robię obecnie czyli ekonomia społeczna, coaching, rozwój, szkolenia, pośrednictwo pracy, zarządzanie projektami. Dlaczego? Ponieważ naprawdę istnieje tylko jedna radość: obcowania z ludźmi:)"

*   *   *

 • Agnieszka ZenderowskaStruktura organizacyjna
  • Edukacja
  • Szkolenia
  • Praca socjalna

Pracownik socjalny - jestem absolwentką licencjackich studiów politologicznych ze specjalnością praca socjalna Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Posiadam doświadczenie w powadzeniu badań naukowych z zakresu polityki społecznej. W 2001 roku otrzymałam nagrodę Ministra Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia naukowe. Odbyłam staż w Caritas Polska oraz Instytucie Słowacki w Warszawie. Praca w Fundacji stwarza mi niepowtarzalną okazję wykorzystania zdobytych doświadczeń i umiejętności jak również pozyskanie nowych.

*   *   *

 • Joanna Posiak
  • Doradztwo dla spółdzielni socjalnych
  • Praca socjalna

Pracownik socjalny - jestem absolwentką Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych i Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim. Przez wiele lat pracowałam jako pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Warszawie doskonaląc warsztat pracy socjalnej. Posiadam Certyfikat Psychoterapeuty Terapii Uzależnień wydany przez PARPA i od kilku lat prowadzę psychoterapię uzależnień (osób uzależnionych, współuzależnionych i DDA). Pracowałam też z osobami doświadczającymi przemocy domowej.

W Fundacji mam możliwość realizowania wszystkich swoich zainteresowań, rozwijania umiejętności pracy z drugim człowiekiem jako rzecznik, mediator, terapeuta, trener itp. Miejsce to daje mi możliwość wszechstronnego zastosowania nabytej wiedzy i doświadczenia. Lubię tu być!14:43, fundacjabycrazem
Link Komentarze (2) »
wtorek, 26 czerwca 2012

Trzech tenorów czyli o prezesach Fundacji 'Być Razem"

 

1. Prezes Zarządu:

Struktura organizacyjna

Mariusz Andrukiewicz

(odpowiada szczególnie za)

 • Inkubator / Centrum Partnerstwa Lokalnego,
 • Dział projektów,
 • Dział techniczny,
 • Promocja / Media,
 • Warsztaty,
 • Spółdzielnie socjalne.

Polonista, dziennikarz, terapeuta, pedagog. Jeden z założycieli Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej "Być Razem" i od 2004 roku Dyrektor Biura tego Stowarzyszenia. W latach 2000 - 2003 dyrektor Pozarządowego Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie prowadzonego przez Stowarzyszenie "Być Razem" (nagrody Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Związku Powiatów Polskich, w konkursie Pro Publico Bono). Koordynator programów Fundacji Pomocy Wzajemnej "Barka" w Cieszynie. Założyciel cieszyńskich wspólnot dla osób bezdomnych, samotnych, uzależnionych (w 2005 roku wyróżnienie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej dla Stowarzyszenia za szczególne osiągnięcia w rozwoju demokracji lokalnej w Polsce, w 2009 roku nagroda główna TOTUS 2009 przyznawana instytucjom oraz osobom, których działalność w sposób wybitny przyczynia się do podkreślenia wartości człowieka i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego). Autor i realizator wielu programów szkoleniowych i edukacyjnych dla różnych środowisk. Koordynator programów dla wolontariuszy na terenie Cieszyna (Starszy Brat - Starsza Siostra, Nie Bądź Sam, programu środowiskowego douczania i innych). Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej "Być Razem"; autor programu przedsiębiorstwa społecznego w Cieszynie, uruchomionego przez FRPS "Być Razem" w partnerstwie z Gminą Cieszyn w ramach ZPORR "Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych województwa śląskiego".

 Bez Mariusza Andrukiewicza nie byłoby Fundacji oraz bardzo wielu świetnych inicjatyw społecznych. To człowiek z wizją, pasją, nie dający się zrazić żadnym przeciwnościom. Co najważniejsze po prostu lubi ludzi!

2. Wiceprezes Zarządu:

Struktura organizacyjna

Dariusz Bożek (odpowiada szczególnie za:)

 • Dział edukacji i szkoleń,
 • Dział handlowy,
 • Dział finansowy i administracyjny,
 • Warsztaty,
 • Spółdzielnie socjalne.

Oddajmy głos Prezesowi:

"W wersji alternatywnej mojego życia zawodowego byłbym dzisiaj dobrze opłacanym gabinetowym psychoterapeutą i psychologiem klinicznym. Byłoby to możliwe dzięki ukończeniu studiów na Wydziale filozoficzno-historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i wieloletniej praktyce, głównie w obszarze służby zdrowia. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywałem w Wojewódzkiej Poradni Zdrowia Psychicznego w Bielsku-Białej na Oddziale Dziennym oraz Podbeskidzkim Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Były to miejsca świadczące skuteczną pomoc, wykorzystując nowoczesne, często mniej konwencjonalne metody pomocy psychologicznej osobom znajdującym się w trudnych, kryzysowych sytuacjach życiowych.

W 1997 roku pojawił się jednak w moim życiu Cieszyn, Mariusz Andrukiewicz i Stowarzyszenie „Być Razem”. Spotkanie to dało początek wieloletniej pracy - jako psycholog lub osoba zarządzająca - praktycznie we miejscach prowadzonych przez Stowarzyszenie.

Obecnie jestem wiceprezesem Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”, koordynatorem projektów „W stronę klastra – promocja ekonomii społecznej” i „Centrum Partnerstwa Lokalnego”. Na co dzień zarządzam Przedsiębiorstwem Społecznym prowadzonym przez naszą Fundację oraz prowadzę szkolenia z obszaru umiejętności psychologicznych oraz przedsiębiorczości społecznej, wspieram powstawanie oraz monitoruję działalność spółdzielni socjalnych działających na terenie Fundacji."

 Dodajmy, że Prezes Dariusz Bożek jest osobą bardzo przenikliwą, jest też doskonałym psychologiem i psychoterapeutą, potrafi cierpliwie słuchać i stawiać trafną diagnozę. Jest świetnym, bardzo cenionym i lubianym trenerem...

3. Wiceprezes Zarządu:

Struktura organizacyjna

Wojciech Surzycki (odpowiada w szczególności za:)

 • Dział handlowy,
 • Dział finansowy i administracyjny,
 • Warsztaty,
 • Spółdzielnie socjalne.

Radca prawny prowadzący Kancelarię Radcy Prawnego w Cieszynie specjalizującą się obsłudze podmiotów gospodarczych i instytucji oraz osób fizycznych w zakresie postępowań cywilnych. od 1997 r. współpracujący z organizacjami pozarządowymi jako konsultant prawny.

***

Ciąg dalszy nastąpi i szczerze zapewniam, że każda osoba pracująca w Fundacji "Być Razem" jest wyjątkowo interesująca i warta poznania. Każdy zostanie przedstawiony, bo warto!

11:04, fundacjabycrazem
Link Komentarze (1) »
poniedziałek, 25 czerwca 2012

Z przyjemnością chcę zaprosić na bloga o Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej "Być Razem" z Cieszyna.

Fundacja jest tak niesamowitym miejscem, że mam problem w wyborem tekstu inicjującego blog. W każdym razie - oto Fundacja:

 

 

Misja i cele

Misja

 • Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” powołana została w 2007 roku przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” z Cieszyna. Idee Fundacji wynikają w dużym stopniu z doświadczeń Stowarzyszenia jednak zakres jej działalności poszerzony jest o prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego, wspieranie spółdzielni socjalnych, przedsiębiorstw społecznych, firm nastawionych również na działalność o charakterze społecznym, stowarzyszeń oraz innych form aktywności społecznej budowanych na wartościach solidarności, wzajemności i współdziałania.

 • Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” z Cieszyna realizuje liczne projekty ukierunkowane na aktywizację osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez pracę i edukację. Tworząc nowe miejsca pracy w prowadzonym przez siebie przedsiębiorstwie społecznym wspieramy powrót do społeczeństwa osób zagrożonych marginalizacją.

Cele fundacji:

 • tworzenie warunków do kształtowania i rozwoju człowieka jako jednostki stanowiącej duchową, psychologiczną i intelektualną całość, funkcjonującą w określonych warunkach społecznych, poprzez: edukację, pracę, inicjowanie aktywności zawodowej, w tym przedsiębiorczości, wsparcie, pomoc wzajemną,

 • pomoc osobom wykluczonym społecznie, zagrożonym marginalizacją, grupom defaworyzowanym – bezrobotnym, chorym i niepełnosprawnym, bezdomnym, samotnym, uzależnionym, dotkniętym ubóstwem, uchodźcom oraz innym potrzebującym wsparcia,

 • integracja środowisk lokalnych wokół skutecznego rozwiązywania problemów społecznych,